Technical College in Bjelovar Mechatronics
Croatian English
User name:

Password:

Home PageMechanics 2, Program › Mehanika 2

Mechanics 2, Program

Mehanika 2

MEHANIKA 2
II. semestar


Satnica: 2+2


ECTS: 5


Preduvjeti: Mehanika 1


Nositelji:  dr.sc. Vlado Tropša, dipl.ing.str., Tomislav Pavlic, mag.ing.mech.


Sadržaj predmeta:

1. Uvod u kinematiku i dinamiku.
2. Kinematika:
• Kinematika točke.
• Putanja, brzina, ubrzanje.
• Pravocrtno gibanje.
• Krivocrtno gibanje (u Descartesovu koordinatnom sustavu, te pomoću polarnih, cilindričnih i sfernih koordinata).
• Kinematika krutog tijela.
• Translacija.
• Rotacija.
• Ravninsko, sferno i opće gibanje.
• Složeno gibanje točke.
• Slaganje dviju rotacija, rotacije i translacije.
3. Dinamika:
• Osnovni zakoni gibanja.
• Dinamika čestice, sustava čestica, krutog tijela.
• Jednadžba gibanja.
• D’Alembertov princip.
• Rad i snaga.
• Kinetička energija.
• Potencijalna energija.
• Količina gibanja.
• Kinetički moment.
• Dinamički momenti tromosti.
• Dinamika krutog tijela.
• Translacija, rotacija, ravninsko i sferno gibanje.


Oblici provođenja nastave:
Predavanja, vježbe, domaće zadaće.

Način provjere znanja:
Nakon odslušanih predavanja i vježbite predanih domaćih zadaća, pristupa se pismenoj i usmenoj provjeri znanja.


Literatura:


Obvezna:
1. Matejiček F.: Kinetika sa zbirkom zadataka-Strojarski fakultet, Slavonski Brod, 2010.
2. Matejiček F.: Kinematika sa zbirkom zadataka-Strojarski fakultet, Slavonski Brod, 2010.


Dodatna:
3. Jecić S.: Mehanika II, Kinematika i dinamika, Tehnička knjiga – Zagreb, 1989
4. Bazjanac, D.: Tehnička mehanika II dio, Kinematika, Tehnička knjiga, Zagreb, 1969.
5. Bazjanac, D.:  Tehnička mehanika III dio, Dinamika, Tehnička knjiga, Zagreb, 1974
6. Inženjerski priručnik IP1, Prvi svezak - Mehanika, Školska knjiga - Zagreb, 1996

 Sign-in required to view the content of this page.PLEASE LOG IN
with your user data!
Home PageMechanics 2, Program › Mehanika 2
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0