Technical College in Bjelovar Mechatronics
Croatian English
User name:

Password:

Measuring in Mechatronics, Program

Mjerenja u mehatronici

MJERENJA U MEHATRONICI

III. semestar


Satnica: 2+3                    


ECTS: 6


Preduvjeti: položen ispit iz kolegija Osnove elektrotehnike I i II i Elektronika

Nositelji:  Izv. prof.dr.sc. Renato Filjar, dipl.ing.elektrotehnike, Dalibor Purković, mag.ing.el.techn.inf.


Sadržaj predmeta:
1. Uvod u mjeriteljstvo
Pojam mjerenja i mjeriteljstva. Mjerne veličine i jedinice. Pogreške mjerenja. Statistička obrada rezultata mjerenja. Statističke razdiobe. Područje pouzdanosti. Mjerna nesigurnost. Granice pogrešaka i razredi točnosti. Iskazivanje rezultata mjerenja. Račun izjednačenja pogrešaka.

2. Električki mjerni elementi i mjerni instrumenti. Mjerna pojačala. Elektronički instrumenti. Digitalni instrumenti. Osciloskop.
Elementi mjernih krugova: otpornici, kondenzatori i svici. Izvori napona. Načelo rada mjernih instrumenata. Mjerni kanal. Osnovna svojstva, ograničenja, točnost i primjena. Razredi mjernih instrumenata. Mjerna pojačala. Elektronički voltmetar, ampermetar, vatmetar i brojilo. Načelo rada i primjena osciloskopa. Mjerna sonda. Načelo rada i značajke digitalnih instrumenata. A/D pretvornici. Virtualni mjerni sustavi.

3. Mjerni postupci za mjerenje električnih veličina.
U-I postupci. Mosni postupci. Wheatstoneov most. Mjerni transformatori. Određivanje mjesta kvara kabela. Mjerenja magnetskih veličina.

4. Mjerenja neelektričnih veličina
Mjerni pretvornici. Mjerenje duljine, kuta, pomaka, sile i temperature. Automatizirani mjerni sustavi.


Oblici provođenja nastave:
Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe


Način provjere znanja:
Dva kolokvija tijekom semestra. Pismena i usmena provjera znanja.


Obavezna literatura:
1. V. Bego. (2003). Mjerenja u elektrotehnici. Graphis. Zagreb.
2. A. Šantić. (1993). Elektronička instrumentacija. Školska knjiga. Zagreb.

Dodatna literatura:
1. R Filjar. (2011). Mjerenja u mehatronici – zbirka zadataka. Visoka tehnička škola u Bjelovaru.
2. R Core Team. (2012). R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. Dostupno na: http://www.r-project.org.
3. Hughes, I G i T P A Hase. (2010). Measurements and their Uncertainties: A practical guide to modern error analysis. Oxford University Press. Oxford, UK.
4. xxx. (2012). All about circuits – Vol. VI. Experiments. Dostupno na: http://www.allaboutcircuits.com/vol_6/index.html.
5. Europska suradnja na akreditaciji. (2008). Izražavanje mjerne nesigurnosti pri umjeravanju (publikacija EA-4/02). Državni zavod za mjeriteljstvo. Zagreb. Publikacija dostupna na: http://tinyurl.com/yjlw429.
6. D Kasum i T Legović. (2004). Uvod u korištenje R-a. Dostupno na: http://bit.ly/duizpB. MJERENJA U MEHATRONICI

UVOD U MJERITELJSTVO
 
Brojevni sustavi. Metrologija. Uloga i potreba mjeriteljstva. Ciljevi mjerenja u vođenju proizvodnih procesa.
Fizikalne veličine. Mjerne jedinice i brojčane vrijednosti. Fizikalne veličine i mjerne jedinice SI sustava.
Statističke razdiobe. Odlučivanje na temelju rezultata mjerenja.
Statistička obrada rezultata mjerenja.
Iskazivanje mjernih rezultata.
Vrste i klasifikacija sredstava za mjerenje. Etaloni, mjerila, indikatori. Osnovne značajke sredstava za mjerenje.
Pogreške i klase točnosti. Mjerna nesigurnost.
Red veličine pogreške. Komparatorsko načelo mjerenja.
 
ELEKTRIČNI MJERNI INSTRUMENTI
 
Elementi mjernih krugova: otpornici, kondenzatori, svici.
Izvori napona.
Načelo rada mjernih instrumenata.
Ograničenja, točnost i primjena mjernih instrumenata.
Mjerna pojačala.
Elektronički V-metar. Elektronički A-metar.
Proširenje mjernog područja elektroničkog V-metra i A-metra.
Elektronički W-metar. Elektroničko brojilo.
Katodni osciloskop. Namjena.
Katodni osciloskop. Načelo rada. Blok-shema.
I. kolokvij
Prednja ploča katodnog osciloskopa.
Uporaba katodnog osciloskopa.
Mjerne sonde.
Značajke digitalnih mjernih instrmenata.  A/D pretvornici.
Virtualni mjerni sustavi.
 
MJERNI POSTUPCI ZA MJERENJE ELEKTRIČKIH VELIČINA
 
U-I postupci.
Mosni postupci.
Wheatstoneov most.
Određivanje mjesta kvara kabela.
 
MJERENJE NEELEKTRIČKIH VELIČINA
 
Mjerni pretvornici
Mjerenje duljine. Mjerenje pomaka.
Mjerenje sile. Mjerenje temperature. Mjerenje mase.
II. kolokvij
Autoomatizirani mjerni sustavi.
 
Uvjeti za dobivanje potpisa u urednom pohađanju nastave:
 
1. obavljene sve laboratorijske vježbe
2. predano barem 80% domaćih zadaća
3. uspješno položen seminar: Rukovanje katodnim osciloskopom
 
Kolokviji:
 
2 kolokvija, svaki s maksimalno 15 bodova. Studenti s 20 ili više osvojenih bodova iz oba kolokvija jednokratno se oslobađaju pismenog ispita.Home PageMeasuring in Mechatronics, Program › Mjerenja u mehatronici
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0