The Technical College Sisterhood Bjelovar
Croatian English
User name:

Password:

Home PageEnglish 3 Sisterhood, Program › Program kolegija Engleski jezik III

English 3 Sisterhood, Program

Program kolegija Engleski jezik III

ENGLESKI JEZIK III III semestar

Satnica: 1

ECTS: 1

Preduvjeti: Engleski jezik II

Nositelj:  Ivana Jurković, pred.

Sadržaj predmeta:

Teme: prehrana i pretilost, krv, smrt i umiranje, higijena
Slušanje: razgovor s pacijentom koji pati od dijabetesa, poremećaji u prehrani, vađenje krvi, izvještaj o smrti, izvještaj o higijeni
Čitanje: Eat yourself to death, Blood pattern and analysis, The Hope Childern’s Hospice, Ask the nurse-bacteria, Chocolate, Leeches, Death and dying customs, Typhoid Mary
Pričanje: računanje indeksa tjelesne mase, teške odluke, eutanazija, higijenska inspekcija
Pisanje: davanje savjeta putem elektronske pošte, opisivanje krvnih stanica, potvrda o smrti, obavijesti
Gramatika: should/shouldn’t, kondicionalne rečenice, izricanje mogućnosti, izricanje obveza
Vokabular: dijabetes, krvne pretrage, higijenska oprema


Oblici provođenja nastave:
Seminar


Način provjere znanja:
Dva kolokvija tijekom semestra. Jedan seminar. Pismena i usmena provjera znanja.

Obvezna literatura:
1. Tony Grice: Oxford English for Careers NURSING 1, Oxford University Press, Oxford, 2007.

Dodatna literatura:
1. Raymond Murphy: English Grammar in Use, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.Home PageEnglish 3 Sisterhood, Program › Program kolegija Engleski jezik III
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0