Technical College in Bjelovar Mechatronics
Croatian English
User name:

Password:

Home PageElectromechanic transducers, Program › Elektromehanički pretvarači

Electromechanic transducers, Program

Elektromehanički pretvarači

ELEKTROMEHANIČKI PRETVARAČI
IV. semestar


Satnica:  2+1                                  


ECTS: 4

Preduvjeti: položen ispit iz kolegija Elektronika


Nositelj: Igor Petrović, mag.ing.el.


Sadržaj predmeta:


1. Pretvorbe mehaničke i električne energije
Elektromagnetska indukcija. Generiranje napona.
Zakoni pretvorbe energije. Zakretni moment i kutna brzina. Bilanca energije.
2. Magnetski krug
Zakon protjecanja. Zračni raspor. Energetska slika stroja i predznaci napona, struja i snaga.
3. Istosmjerni stroj
Princip rada i izvedbe istosmjernog stroja. Jednadžbe motora i shematski prikaz. Elektromehanička karakteristika. Režimi rada.
4. Asinkron stroj
Princip rada i osnovni konstrukcijski dijelovi. Naponske jednadžbe i ekvivalentne shema. Mjerenje zakretnog momenta i brzine vrtnje. Krivulje praznog hoda, kratkog spoja i opterećenja. Jednofazni motori.
5. Osnove pretvaračke tehnike
Fizikalni princip isklapanja u energetskom krugu. Pojam komutacije. Energetski pretvarači. Izravni pretvarači. Proces pretvorbe. Pretvaračke komponente i u-i karakteristike. Poluvodički učinski ventili.
6. Istosmjerni pretvarači
Istosmjerna trošila. Istosmjerni izvori. Izravni istosmjerni pretvarači. Neizravni istosmjerni pretvarači. Višekvadrantni istosmjerni pretvarači.
7. Ispravljači
Podjela. Osnovna svojstva. Induktivno i kapacitivno opterećenje. Neupravljivi ispravljači. Fazno upravljani ispravljači. Jednofazni i trofazni mosni spoj. Povratno djelovanje na izmjeničnu mrežu.
8. Autonomni izmjenjivači
  Vrste izmjeničnih trošila. Jednofazni izmjenjivači. Neupravljivi i fazno upravljani
    izmjenjivači. Pulsno-širinska modulacija.


Oblici provođenja nastave:

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe


Način provjere znanja:

Dva kolokvija tijekom semestra. Pismena i usmena provjera znanja.


Literatura:

Obvezna:
1. J. G. Kassakian, M. F. Schlecht i G. C. Verghese: Osnove energetske elektronike, Graphis, Zagreb, 2001.
2. R. Wolf: Osnove električnih strojeva, Školska knjiga 1991.


Dodatna:
1. A.Dolenc: Asinhroni strojevi, Sveučilište u Zagrebu, 1967.Sign-in required to view the content of this page.PLEASE LOG IN
with your user data!
Home PageElectromechanic transducers, Program › Elektromehanički pretvarači
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0