Technical College in Bjelovar Mechatronics
Croatian English
User name:

Password:

Discreet Control Systems, Program

Sadržaj predmeta:

DISKRETNI SUSTAVI UPRAVLJANJA

V. semestar


Satnica: 2 + 2                                  


ECTS: 5


Preduvjeti: Automatsko upravljanje


Nositelj: Mr.sc. Ivan Šumiga, viši predavač

Sadržaj predmeta:
1.Općenito o diskretnim sustavima upravljanja
Osnovni pojmovi. Podjela i struktura. Primjeri diskretnih sustava.
2. Proces uzorkovanja
Impulsni element. Odabir frekvencije uzorkovanja. Shanonov teorem. Ektrapolator nultog i prvog reda.
3. Z-transformacija
Svojstva Z-transformacije. Direktna i inverzna Z-transformacija. Modificirana Z-transformacija.
4. Prijenosna funkcija diskretnog sustava upravljanja
Otvoreni i zatvoreni krug. Preslikavanje polova i nula iz s u z ravninu.
5. Diskretizacija
Eulerova metoda. Tustinova metoda. Runge-Kutta metoda. Zadržavanje karakteristika impulsnog odziva i prijelazne karakteristike.
6. Matematički opis diskretnih sustava upravljanja
Jednadžba diferencije i njezina svojstva. Diskretni prostor stanja. Varijable stanja diskretnog sustava upravljanja. Model sustava po varijablama stanja.
7. Stabilnost
Pojam i definicija stabilnosti diskretnih sustava upravljanja. Routh-Hurwitzov kriterij stabilnosti. Nyquistov kriterij stabilnosti. Krivulja mjesta korjena. Ljapunovljev kriterij stabilnosti.
8. Diskretni PID regulator
Pokazatelji kvalitete diskretnog sustava upravljanja. Realizacija diskretnog PID regulatora.


Oblici provođenja nastave:
Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe.


Način provjere znanja:
Dva kolokvija tijekom semestra. Pismena i usmena provjera znanja.


Literatura:
1. Z. Vukić, Lj. Kuljača: Automatsko upravljanje, Kigen, Zagreb, 2004.
        K.J. Astrom, B. Wittenmark: Computer controlled systems: Theory and design, 
        Prentice-Hall, 1984.

Dodatna literatura:
G. F. Franklin, J. D. Powell: Digital Control of Dynamic Systems, Addison-Wesley, 1990.Home PageDiscreet Control Systems, Program › Sadržaj predmeta:
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0