Technical College in Bjelovar Mechatronics
Croatian English
User name:

Password:

Home PageMathematics 1, Program › Sadržaj predmeta

Mathematics 1, Program

Sadržaj predmeta

Matematika 1

1. Matematička logika
• Skupovi i operacije sa skupovima.
• Pojam suda.
• Algebra sudova.
2. Realni i kompleksni brojevi
• Prirodni brojevi i matematička indukcija.
• Realni i kompleksni brojevi.
• Nizovi i redovi realnih brojeva.
• Konvergencija nizova i redova.
3. Vektori
• Koordinatni sustav u prostoru.
• Definicija vektora. Skalarni,
• vektorski i mješoviti produkt.
• Primjena vektora u analitičkoj geometriji prostora – jednadžba pravca i ravnine. 
4. Funkcije
• Opći pojmovi o funkcijama.
• Realne funkcije realne varijable.
• Grafovi elementarnih funkcija.
• Limes i neprekidnost funkcija.
• Asimptote.
5. Derivacija
• Definicija derivacije i njena geometrijska i fizikalna interpretacija.
• Deriviranje elementarnih funkcija.
• Pravila deriviranja.
• Osnovni teoremi diferencijalnog računa.
• Primjena derivacije na ispitivanje toka funkcije (rast i pad funcije, minimum i maksimum, konveksnost i konkavnost).
• L´Hospitalovo pravilo.


Matematika 2

1. Neodređeni integral
• Primitivna funkcija i neodređeni integral.
• Integracija supstitucijom i parcijalna integracija.
• Integriranje elementarnih funkcija.         
2. Određeni integral
• Definicija Riemannovog integrala.
• Newton-Leibnitzova formula.
• Primjena integrala u geometriji i fizici.
• Nepravi integrali.
3. Realne funkcije više realnih varijabli  
• Crtanje ploha.
• Limes i neprekidnost za funkcije više varijabli.
• Parcijalne derivacije.
• Potpun diferencijal.
• Diferencijali višeg reda.
• Lokalni ekstremi i vezani ekstremi.
4. Višestruki integrali
• Dvostruki integral.
• Prijelaz na polarne koordinate.
• Izračunavanje površina i volumena.
• Trostruki integral.
• Prijelaz na cilindrične i sferičke koordinate.
• Izračunavanje volumena. 
5. Uvod u linearnu algebru
• Sustav linearnih jednadžbi.
• Sustav linearnih jednadžbi s parametarskim rješenjima.
• Homogeni sustav linearnih jednadžbi.
• Sustav linearnih jednadžbi ovisan o parametru.
• Množenje matrica.
• Potenciranje matrice.
• Rang matrice. 
• Matrična jednadžba.
• Rješavanje matrične jednadžbe invertiranjem. 
• Laplaceov razvoj determinante.
• Računanje determinante svođenjem na trokutasti oblik.
• Laplaceov razvoj determinante n-tog reda.
• Računanje determinante n-tog reda svođenjem na trokutasti oblikSign-in required to view the content of this page.PLEASE LOG IN
with your user data!
Home PageMathematics 1, Program › Sadržaj predmeta
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0