Technical College in Bjelovar Mechatronics
Croatian English
User name:

Password:

Electronics, Program

Elektronika

ELEKTRONIKA

II. semestar


Satnica:  2+2  


ECTS: 5


Preduvjeti: položen ispit iz kolegija Osnove elektrotehnike I


Nositelj: Mr.sc. Ivan Šumiga, dipl.ing.el.


Sadržaj predmeta:

1. Uvod - Osnovna svojstva poluvodiča
Vrste poluvodiča. Dijagrami energetskih pojasa Generacija i rekombinacija. Koncentracije nosilaca u poluvodičima. Fermijev nivo. Gibanje nosilaca.
2. PN-spoj, PN-dioda
  PN-spoj u ravnoteži, kontaktni potencijal. Nehomogeni poluvodiči. PN-
  spoj pod djelovanjem napona.Statičke karakteristike.Proboj PN-barijere.
  Klasifikacija dioda. Poluvodička dioda kao sklopka.
3. Bipolarni tranzistori
  Princip rada. Područja rada. Statičke karakteristike. Parametri
  tranzistora u režimu malih signala. Tranzistor kao sklopka.
4. Unipolarni tranzistori
  Princip rada i klasifikacija. Analiza osnovnih svojstava i statičke
  karakteristike JFET-a i MOSFET-a.
5. Osnovni pojmovi o pojačalima
Idealna i realna pojačala po vrstama..
6. Osnovni sklopovi pojačala
Pojačalo u spoju zajedničkog emitera; dinamička svojstva, radna točka,stabilnost karakteristika,tehnike stabilizacije položaja statičke radne točke.Spoj zajedničke baze. Spoj zajedničkog kolektora.
Sklopovi pojačala s unipolarnim tranzistorima.
8. Sklopovi s negativnom povratnom vezom
Osnovni pojmovi. Načini spajanja. Utjecaj povratne veze na ulazni i izlazni otpor sklopova.
9. Različite izvedbe pojačala
Kaskadni spojevi pojačala. Diferencijsko pojačalo. Pojačala snage po klasama, uobičajene izvedbe. Operacijsko pojačalo; osnovni pojmovi i svojstva, tipične primjene.
10. Elementi energetske elektronike
  Princip rada i klasifikacija tiristora. Statička strujno-naponska  
  karakteristika. Dinamička svojstva tiristora. Bipolarni i unipolarni
  energetski tranzistori.


Oblici provođenja nastave:
Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe


Način provjere znanja:
Dva kolokvija tijekom semestra. Pismena i usmena provjera znanja.


Literatura:

Obavezna:
  1.P. Biljanović:Poluvodički elektronički elementi,Školska knjiga,Zagreb 1996.
2.P. Biljanović: Elektronički sklopovi, Školska knjiga, Zagreb, 2001.

Dodatna:
1.J.Šribar,J.Divković-Pukšec:Elektronički elementi, zbirka riješenih zadataka i izvoda,  I i II
  dio, Element, Zagreb, 1996.
2.I. Zulim, P. Biljanović: Elektronički sklopovi - zbirka zadataka, Školska knjiga, Zagreb,
  1994.
3.P. Biljanović: Mikroelektronika - Integrirani elektronički sklopovi, Školska knjiga, Zagreb,
  1990.
4.Ž.Butković, J.Divković-Pukšec,A.Barić: Elektronika 1 i 2, Interna skripta FER,Zagreb,2006Home PageElectronics, Program › Elektronika
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0